Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Praktykujących Klubu Moyayoga

1. Każdy Klient klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania czystości na terenie klubu, stosowania się do wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz obsługi klubu.

2. W klubie obowiązuje zdejmowanie obuwia

3. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu

4. Za rzeczy wartościowe, pozostawione bez opieki Klub nie ponosi odpowiedzialności

5. Opłaty za zajęcia nie podlegają zwrotowi

6. Poprzez zakupienie karnetu, jednorazowego wejścia, bądź korzystanie z „Karnetu Promocyjnego” osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

7. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

8. Klientem klubu może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła szesnasty rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

9. Ćwiczący powinien poinformować  klub przed wykupieniem karnetu o wszelkich chorobach i dolegliwościach.

10. Klub Moyayoga  nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez prowadzącego instruktora.

11. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

12. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet lub jednorazowe wejście.

13. Po przyjściu do klubu Moyayoga należy zameldować się w recepcji, przedstawić do skreślenia karnet lub wykupić jednorazowe wejście.

14. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osobą, na którą został on wystawiony klub Moyayoga zastrzega sobie prawo do jego anulowania.

15. Należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji na zajęcia.

16. Nieobecność na zajęciach zarezerwowanych należy zgłaszać minimum 3 godziny wcześniej dzwoniąc lub wysyłając sms (numery telefonów dostępne są u obsługi).

17. Nie odwołane zajęcia będą skreślane z karnetu.

18. Należy bezwzględnie przestrzegać ważności karnetów. Po przekroczeniu terminu należy wykupić nowy karnet.

19. Każdy nowy klient może skorzystać z „Karnetu Promocyjnego” jedynie raz. Po jego skończeniu może brać udział w zajęciach tylko poprzez zakup normalnego karnetu lub jednorazowego wejścia.

20. Klub Moyayoga zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć, zmiany instruktora oraz likwidacji grup.

21. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

22. Nasz personel regularnie sprawdza szatnie po wyjściu ostatniego klienta z klubu, toteż pozostawiane w szatniach rzeczy będą początkowo przenoszone do recepcji, a po tygodniu nieodbierania z recepcji – oddawane do Polskiego Czerwonego Krzyża.

23. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, jak również jego części integralnych karnet może zostać unieważniony.

24. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu klubu Moyayoga.

25. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie będzie zwracana równowartość niewykorzystanego karnetu.

26. Klienci klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowania się do nich

27. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania klubu prosimy zgłaszać bezpośrednio w recepcji klubu, pod numerem telefonu 694866678

28. Klient oświadcza, ze zapoznał się z Regulaminem Klubu i zobowiązuje się go przestrzegać pod rygorem rozwiązania umowy

29. Klub zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez podania przyczyn. W tym przypadku Klub zobowiązuje się do zwrotu wpłaty, a Klient oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu

30. Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie przez niego z urządzeń znajdujących się w Klubie a Klub nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia Klienta

31. Karta członkowska ważna jest tylko i wyłącznie razem z innym dokumentem tożsamości. Klient zobowiązuje się do nieodstępowania karty członkowskiej osobom trzecim. Za zagubienie karty członkowskiej klub pobiera opłatę w wysokości 5zł

32. Rachunki są wystawiane wyłącznie w dniu dokonania płatności za świadczone usługi